Kompostování v elektrických kompostérech za 24 hodin

Revoluční technologie

Ale i přesto se tento sen stává skutečnosí a nejnovější technologie GreenGood na zpracování kuchyňského a restauračního odpadu přímo v místě jeho vzniku je dostupná už i v České Republice. Hovoříme o přelomovém řešení pro domácnosti, přes malé kavárny a restaurace až po hotely, zařízení společného stravování nebo obchodní řetězce s nabídkou zeleninových i živočišných produktů. V zařízeních GreenGood dochází nejen k redukci celkového množství odpadu o 90% jeho původní hmotnosti, ale také k likvidaci patogenů automatizovaným procesem hygienizace výsledného kompostu. Takto zredukovaný a zhodnocený „odpad“ už není odpadem, ale stáva sa sekundárním zdrojem živin. Takovýto kompost už není problém uskladnit nebo zapracovat do půdy. Pro producenty kuchyňského a restauračního odpadu tak odpadá zákonem stanovená povinnost odevzdávání kuchyňského a restauračního odpadu oprávněným osobám (fyzické osoby nebo právnické subjekty - firmy, které mají oprávnění státních orgánů ke svozu a zpracování tohoto odpadu).

Česká realita

V České Republice je od 1.1.2013 v platnosti zákon, který ukládá povinnost třídit a odevzdávat kuchyňský a restaurační odpad pro všechny provozovatele zařízení veřejného stravování oprávněným osobám. Bohužel, realita je úplně jiná. Při optimistickém zhodnocení současného stavu se domníváme, že v souladu se zákonem postupuje sotva desetina stravovacích zařízení v České Republice. Připočítali jsme i ta zařízení, kde je pravděpodobné, že jsou jim nabízeny služby tzv. „výpalnických“ společností na svoz kuchyňského a restauračního odpadu, přičemž k žádnému svozu nedochází. Stravovací zařízení se však umí před kontrolami prokázat platnou smlouvou o svozu. Drtivá většina kuchyňského a restauračního odpadu se v současnosti likviduje v rozporu se zákonem a končí buď podrcená v kanalizaci, smíchaná s komunálním odpadem na skládce nebo se zkrmuje hospodářskými zvířaty. Provozovatelé se spoléhají na to, že u nich kontrola z hygieny (Regionální úřad veřejného zdravotnictví, Státní veterinární a potravinová správa ČR) nezaklepe. Ve smyslu Nařízení Evropské Unie, podle které se řídí i zpracovávání vedlejších živočišných produktů kategorie 3 (kuchyňské a restaurační odpady) však dochází od začátku roku 2015 k posílení kontrol a v případě zjištění porušení zákona k následnému uložení nemalých pokut.

Efektivní řešení pro všechny

Současná nepříznivá situace v nakládání s kuchyňskými a restauračními odpady může být do určité míry způsobená také absencí alternativy k povinným svozům, která by byla pro provozovnu efektivnější a ekonomicky výhodnější. Dodnes byla jediná legální možnost - svoz, který při exitenci technologie GrenGood odpadá. Pro většinu stravovacích zařízení, která zvažují investici každé koruny, je možnost vyškrtnutí měsíčních, fixních nákladů na svoz doslova klíčová - pokud samozřejmě chtějí dodržovat literu zákona. Návratnost investice do elektrických kompostérů je 1-3 roky v závislosti na typu a množství vyprodukovaného odpadu a jejich životnost je minimálně 10 let. Průměrná spotřeba energie zařízení GreenGood je porovnatelná se spotřebou kvalitních chladících zařízení, ve kterých už kuchyňský a restaurační odpad už dále nemusíte skladovat. Součástí dodávky zařízení GreenGood společností JRK BioWaste Management je také admistrativní servis související s legalizací zařízení v provozu.

Přistupujme společně k odpadům zákonně, ekologicky a ekonomicky!