Obchodní podmínky do 5/2018

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

I.1 Společnost JRK Waste Management  s.r.o., IČ: 45 423 237, se sídlem Bratislava, Rajská 2341/15A, PSČ 811 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Trenčíně  ve vložce číslo 22673/R (dále též jen „prodejce“) je online prodejcem plastových kompostérů a dalších ekologických doplňků do zahrady a domácnosti (dále jen „zboží“), a to na internetové adrese www.zemito.cz.

I.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemné práva a povinnosti mezi společností JRK Waste Management  s.r.o. a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

I.3 V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.

I.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).

I5 Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek. 

 

II. Vymezení pojmů

II.1 Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje JRK Waste Management  s.r.o. a na druhé straně zákazník.

II.2 Prodejce (JRK Waste Management  s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

II.3 Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

II.4 Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II.5 Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách www.zemito.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

III. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

III.1 Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

III.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.zemito.cz.

 

IV. Ochrana osobních údajů

IV.1 Osobní údaje zákazníka potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

IV.2 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

IV.3 Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodejce (tj. slevách, akcích apod.).

IV.4 Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.zemito.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

IV.5 Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.

IV.6 Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

IV.7 Jak pracujeme se soubory typu cookie
Jako „cookie" se označuje malý datový soubor, který se uloží na pevném disku vašeho počítače, dáte-li k tomu souhlas. Na základě vašeho souhlasu dojde k přidání souboru a cookie následně pomáhá analyzovat webový provoz anebo vás upozorní při návštěvě určitého webu. Cookies umožňují webovým aplikacím odlišit vás jako jednotlivce. Webová aplikace díky nim dokáže své fungování přizpůsobit vašim zájmům, neboť sbírá a ukládá informace o vašich preferencích.

Cookies vytvářející záznamy o webovém provozu používáme k identifikaci zobrazovaných stránek. Můžeme pak lépe analyzovat údaje o návštěvnosti a naše stránky stále vylepšovat, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám. Tato data užíváme výhradně pro statistické účely – když splní svůj účel, jsou údaje ze systému vymazány.

Cookies nám tudíž pomáhají nabízet vám lepší webové stránky díky tomu, že můžeme monitorovat, které části považujete za užitečné a které nikoli. Cookie nám v žádném případě neumožňuje získat přístup do vašeho počítače ani k žádným dalším informacím, kromě těch, které nám dobrovolně sdělíte. Můžete si vybrat, zda cookies budete přijímat, či nikoli. Většina webových prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich nastavení však můžete obvykle změnit a cookies odmítnout. Tímto způsobem se však můžete připravit o plnohodnotné využití webových stránek.

 

V. Předmět smlouvy

V.1 Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

V.2 Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.zemito.cz.

 

VI. Objednávka

VI.1 Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.zemito.cz.

VI.2 Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení. 

 

VII. Předání a převzetí zboží

VII.1 Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou anebo si jej zákazník vyzvedne v odběrném místě provozovaném prodávajícím. Způsob převzetí zboží zvolí zákazník v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen dodané zboží převzít.

VII.2 Prodejce doručuje zboží prostřednictvím kurýrní služby. Místem dodání zboží je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.

VII.3 V případě, kdy je zboží zasláno, může zákazník zvolit mezi platbou bankovním převodem přímo při odesílání objednávky anebo může uhradit cenu zboží na dobírku. 

VII.4 Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.

VII.5 Zákazník bere na vědomí, že prodejce nedoručuje zboží do zahraničí.

VII.6 Zákazník může v objednávkovém formuláři zvolit jako místo dodání odběrné místo. Za doručení zboží se v tomto případě považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

 

VIII. Cena a platební podmínky

VIII.1 Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese http:// www.zemito.cz, tj. na dobírku nebo převodem z bankovního účtu prostřednictvím služby PayU. Zákazník užití této služby nehradí.

VIII.2 Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

VIII.3 K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

VIII.4 Osobní odběr v některé z provozoven poskytovatele: cena dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

 

IX. Odstoupení od smluvního vztahu

IX.1 Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.

IX.2 Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Podmínkou takového odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je, že zboží nebylo použito. 

IX.3 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být učiněno písemně v listinné podobě a zasláno na adresu JRK Waste Management s.r.o., Rajská 15/A
Bratislava 811 08, Slovenská Republika. Zákazník bere na vědomí, že vrácení zboží nelze realizovat jiným způsobem, např. odevzdáním zboží v odběrném místě. 

IX.4 Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží v původním obalu a je povinen k němu připojit kopii faktury, jinak je odstoupení neplatné. Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík prodejce nepřijímá.

 

X. Reklamace

X.1 Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

X.2 Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.

X.3 Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením. 

X.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zboží a popsat vady poskytnuté služby.

X.5 Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

X.6 V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.

 

XI. Výměna zboží, vrácení peněz 

Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů. 

Zboží nesmí být použité nebo poškozené. 

V případě, že požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz na odběrném místě (tedy FHB Group, s.r.o. Mlynské Luhy 29, 82105, Bratislava, Slovenská Republika), je nutné vracet zboží se všemi dodanými náležitostmi a přiloženou kopii faktury. 

V případě, že zboží zasíláte k vrácení či výměně prostřednictvím zásilky (tedy Česká pošta, PPL, DPD atd.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury na kterou připíšete - v případě výměny přesnou specifikaci velikosti nově požadovaného zboží - v případě vrácení peněz číslo účtu na který chcete peníze vrátit. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. 

V případě vrácení zboží Vám vrátíme celou částku, tedy peníze za zboží i poštovné a to nejpozději do 30ti dnů. 

V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz obvykle do 7 dnů. 

Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. října 2012.