Pravidla soutěže o vouchery

 „Nakup za 1000 Kč a zapoj se do slosování o 5x voucher v hodnotě 1500 Kč“

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Nakup za 1000 Kč a zapoj se do slosování o 5x voucher v hodnotě 1500 Kč“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže a právní vztah mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání Soutěže (viz dále) na webových stánkách www.zemito.cz.

 

Pořadatel Soutěže

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Zemito s. r. o., Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava, IČO: 52737691, SK DPH: SK2121119495 (dále jen „Pořadatel“).

 

Účastník Soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu/trvalé bydliště na území České republiky. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit soutěže pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele (“Účastník“).

Pokud se Pořadatel domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Účastníka ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení Pořadatele a nezakládá jakékoliv nároky na straně vyřazeného Účastníka. Pořadatel není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Účastníkovi oznamovat ani doručovat.

Účastník Soutěže může být výhercem, pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže.

 

Termín konání Soutěže

Soutěž se koná v od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021, a to v časovém rozmezí od 00:01 dne 25. 1. 2021 do 23:59 dne 31. 1. 2021, na e-shopu www.zemito.cz.

 

Pravidla Soutěže

Do Soutěže se Účastník zapojí tak, že na internetovém obchodu www.zemito.cz provede nákup zboží v minimální v hodnotě 1000 Kč bez dopravy. Objednávka musí být zaplacena on-line přes platební bránu GoPay.

Splněním podmínek se účastník automaticky zařazuje do slosování.

Účastník soutěže se může do soutěže zaregistrovat i opakovaně. Podmínkou je vždy nová objednávka (jedna objednávka = jedna registrace do Soutěže).

 

Vyhodnocení Soutěže

Z platných a řádně vyplněných objednávek bude stanoveno 5 (pět) výherců Soutěže. Výherce bude určen na základě losování náhodným výběrem, které proběhne dne 5. 2. 2021 v 15:00 hodin formou on-line slosování, jehož záznam bude dostupný na facebookovém profilu Pořadatele.

 

Výhra v Soutěži, předání

Výhrou v soutěži je 5x voucher v hodnotě 1500 Kč na nákup na e-shopu www.zemito.cz.

Výherce bude o své výhře informován pořadatelem 5. 2. 2021 emailem zaslaným na kontaktní údaje uvedené v objednávce. Voucher bude odeslán na udanou e-mailovou adresu nejpozději do 12. 2. 2021.

 

Ochrana osobních údajů

Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této Soutěže a pro obchodní i marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 10 let. Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů. V případě, že tento souhlas Účastník odvolá, je Pořadatel oprávněn vyloučit jej ze Soutěže. Pokud se stal v mezidobí výhercem Výhry a tuto obdržel, je povinen ji Pořadateli vrátit.

Účastník bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn předávat osobní údaje uvedené v čl. VI. odst. 1 těchto podmínek Soutěže třetím stranám, a sice svým smluvním partnerům.

Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane Výhercem, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace Pořadatele, jeho produktů či Soutěže. Zároveň Účastník souhlasí s tím, že v souvislosti se Soutěží mohou být pořízeny a následně zveřejněny jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy.

Účastník zároveň poskytuje svůj souhlas Pořadateli, aby poskytnutou e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních, marketingových a obdobných sdělení. Tento souhlas uděluje Účastník na dobu neurčitou a lze jej kdykoli odvolat za podmínek stanovenými platnými právními předpisy.

Účastník tímto opravňuje Pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti Účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.

Účastník bere na vědomí, že webové stránky www.zemito.cz využívají cookies soubory pro optimalizaci kampaně, remarketing a zajištění spravedlivých podmínek soutěže.

 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje Pořadatel s konečnou platností.

Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění.

Případné zdanění Výher se řídí platnými právními předpisy. Výherce bere na vědomí, že obdržení výhry může podléhat daňové či obdobné povinnosti a zavazuje se takové povinnost řádně splnit.

Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně práva Soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.

Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele své postavení Účastníka v Soutěži jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto jakkoliv jinak disponovat.

Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 24. 1. 2021.